Silverbillen 2023 till Per Frankelius

Per Frankelius är docent vid Linköpings universitet, innovationsledare i Agtech 2030 och forskar om hur innovation skapas. Med sig från uppväxten har han också ett stort intresse för jordbruk och dess teknik. Med underhållande och inspirerande föredrag samt förnyande forskning har han på ett unikt sätt bidragit till att lyfta och sprida intresse för och kunskap om jordbruksteknik, såväl inom jordbruksnäringen som till nya grupper. Det gör honom till en värdig mottagare av Jordbrukstekniska föreningens belöning Silverbillen för år 2023

Vinnare utsedd till Jordbrukstekniska föreningens teknikstipendium på 30 000 kr

Jordbrukstekniska Föreningen (JTF) inrättade i samband sitt årsmöte 2019 ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i teknik/teknologi på magister/-mastersnivå. Idén bakom inrättandet var och är att uppmärksamma och sätta tydligare fokus på teknologiska faktorer av relevans för lantbruk, livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri. Särskild vikt läggs vid uppsatser som behandlar applikationer med betydande potential för tillämpning inom svenskt lantbruk inom såväl växt- som animalieproduktion. Stipendiet är på 30 000 kr.

Till vår hjälp har vi utsett en jury bestående av docent Per Frankelius, Linköpings universitet, professor Magnus Karlberg, Luleå tekniska universitet, bitr. professor Kristina Wärmefjord, Chalmers tekniska högskola. I juryn ingår från Jordbrukstekniska föreningen vice ordförande Lars Elfverson och sekreterare Claes Åkerberg.

Under 2022 har vi fått in flera mycket relevanta ansökningar. Av dessa har vi enigt utsett masteruppsatsen “Detection of pests in agriculture using machine learning” av Emma Olsson till vinnare. Vår bedömning är att det är den uppsats som har störst relevans, störst originalitet och att den genomförts med en bra metod. Vi bedömer att resultatet kan komma till stor nytta för svenskt lantbruk.

Här kan du ladda ner uppsatsen som är mycket läsvärd.

Teknikexkursion 2023

I år åker vi till Blekinge på vår exkursion. Det är den 22-23/5. Mer information kommer på hemsidan. Inbjudan går till medlemmar i första hand.

Välkommen till studiebesök på Ultuna och Rise

2022-10-17 kl 9.30-16, Dvalin VHC

  • 9.30 Ankomst och fika, JTF-information
  • 10.00 RISE – uppdrag och verksamhet 
  • 11.00 Per-Anders  Hansson, Professor vid Institutionen för energi och teknik, aktuellt inom teknikämnet vid SLU- forskning och utbildning. 

Bördighetsförsöken, Anke Herrmann

  • 12.00 Lunch 
  • 13.00 Lovisa Nilsson och Anna Berlin, aktuella frågor inom utbildningen, ekonomi och mark/växt
  • 13.30 Rundvandring på Rise och SLU-Ultuna
  • 15.00 Avslutning och fika på studentkåren

Länk till anmälan https://forms.gle/vAetErut9CyzhE4i6 . Anmäl dig senast 2022-10-10.

Karta. Tänk på att det kan vara svårt att hitta parkering. Vi föreslår parkeringen utmed Ultunaallén.

VHC är på Ulls väg 26

KSLA utredning om jordbruksteknik

Kungliga skogs- och lantbruksakademins rapport om tillståndet för svensk jordbruks- och skogsbruksteknisk kompetensbyggande och rådgivning är klar.

Du kan läsa om nyheten genom att klicka här .

Själva rapporten hittar du i ett fantastiskt verktyg för att läsa pdf-er på webben. Klicka här för att öppna rapporten i det verktyget.

Teknikexkursion till Bohuslän 22-24 maj 2022

Äntligen kan vi genomföra vår planerade teknikexkursion. Vi kommer att bo på Smögens Havsbad. De som vill kommer på söndag kväll och så börjar studiebesöken på måndag. På måndag kväll genomför vi vårt årsmöte. Exkursionen avslutas på tisdag eftermiddag. De som önskar kan förlänga sin vistelse i Bohuslän före och efter.

Välkomna!